Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Διαμορφωμένου Χώρου Τμήματος του Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Μορονίου Δ.Ε. Ζαρού Δήμου Φαιστού
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Διαμορφωμένου Χώρου Τμήματος του Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Μορονίου Δ.Ε. Ζαρού Δήμου Φαιστού PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2023 16:13

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Φαιστού Καργάκης Νικόλαος έχοντας υπόψη:
 1. Tις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981
 3. Την με αριθμό 64/2022 απόφαση Δ.Σ.
 4. Την 278/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση Διαμορφωμένου Χώρου Τμήματος του Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Μορονίου Δ.Ε. Ζαρού Δήμου Φαιστού».
Στο εν λόγω ακίνητο στεγάζονταν το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Μορονίου, αποτελείται από την Νότια αίθουσα με διάδρομο και τουαλέτες έκτασης 80 τ.μ. κατάλληλα διαμορφωμένο να λειτουργήσει ως Δημοτικό Αναψυκτήριο -Ταβέρνα.
 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου στης Μοίρες την 20ην του μήνα Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής εκμίσθωσης ακινήτων του Δ. Φαιστού όπως έχει ορισθεί με την 17/2022 απόφαση Δ.Σ.
 2. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα (προσφορά εκκίνησης του διαγωνισμού) ορίζεται το ποσό των 170,00 ευρώ. (2040,00 ευρώ ετησίως).
 3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δύο (2 )έτη Θα ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει με τη συμπλήρωση του δεύτερου μισθωτικού έτους. Προβλέπεται παράταση εάν ζητηθεί για αλλά δύο (2) έτη. Μετά το πέρας της διετίας (2) και εφόσον συμφωνηθεί παράταση επιπλέον δύο (2) έτη, το μηνιαίο μίσθωμα θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 % ετησίως επί του εκάστοτε διαμορφούμενο καταβαλλόμενου μισθώματος.
 4. Στην περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας, αυτή θα επαναληφθεί δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία της αρχικής δημοπρασίας.
   Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   • Να προσκομίσει σας εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 10% του ορίου τιμής εκκίνησης ( 170,00ευρώ Χ 12μηνες = 2040,00 Χ10%= 204,00ευρώ) όπως ορίζεται στην παρ. Γ του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 270/80. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση. Η κατά τον τρόπο αυτό κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στην δημοπρασία μετά την λήξη της, εκτός από εκείνης του τελευταίου μειοδότη που αναδείχθηκε στον οποίον επιστρέφεται μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου αφού την αντικαταστήσει μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια ποσού ίσου με το 1/4 επί του μισθώματος (ετήσιο) όμως που επιτεύχθηκε.
   • Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας ότι ο διαγωνιζόμενος δεν οφείλει χρήματα από οποιαδήποτε αιτία στο Δήμο Φαιστού.
   • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται.
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Σε περίπτωση που εμφανιστεί ένας μόνο ενδιαφερόμενος, ο εκμισθωτής (Δήμος Φαιστού) διατηρεί το δικαίωμα είτε να κηρύξει το διαγωνισμό άγονο, είτε να τον κατακυρώσει στον μοναδικό ενδιαφερόμενο.
 6. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
 7. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος με τον αναδειχθησόμενο τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
 8. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας να προσέλθει μετά του εγγυητή του για τη υπογραφή της σύμβασης.
 9. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό στο οποίο εντέλει θα φτάσει μετά το τέλος της δημοπρασίας που θα καταβάλει ο μισθωτής στο Δήμο Φαιστού. Το χαρτόσημο επί του μισθώματος, όπως αυτό θα ορίζεται κάθε φορά βαρύνει εξολοκλήρου το μισθωτή και θα καταβάλλεται μαζί με το μίσθωμα.
 10. Μετά την συμπλήρωση του πρώτου μισθωτικού έτους το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζετε σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή και όχι μικρότερο του 1%. Η αύξηση αυτή θα γίνεται αυτόματα την 1η ημέρα του πρώτου μήνα κάθε μισθωτικού έτους χωρίς προηγούμενη όχληση του μισθωτή.
 11. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων ο Δήμος Φαιστού δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι και το 2% αυτών, το οποίο θα μπορεί να εισπράττεται και με κατάπτωσης αντίστοιχου ποσού καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.
 12. Όλες οι διαφορές που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη σύμβαση μίσθωσης, θα υπάγονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης. Εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται αποκλειστικά το ελληνικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη από το γραφείο Εσόδων Ταμείου και Περιουσίας του Δήμου Φαιστού τηλ επικοινωνίας 2892 340220 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί διά τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στην είσοδο του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαιστού στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τα πάσης φύσεως έξοδα διενέργειας του διαγωνισμού που θα προκύψουν καθώς επίσης και τα τυχόν τέλη που θα απαιτηθούν, θα βαρύνουν το μισθωτή που θα αναδειχθεί.

Ο Αντιδήμαρχος

Καργάκης Νικόλαος

Σχετικά Αρχεία
Διακήρυξη - Αρχείο Pdf (161 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg