Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση μετά από τον Άγονο Διαγωνισμό για την Ανάθεση της Υπηρεσίας: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Φαιστού Έτους 2022»
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση μετά από τον Άγονο Διαγωνισμό για την Ανάθεση της Υπηρεσίας: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Φαιστού Έτους 2022» PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022 11:57

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α’ «…Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της…» και του άρθρου 32Α «Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/2018 Α).

5. Το Ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.

6. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

7. Την υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)».

8. Την υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

10. Το Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 136/31-8-2020).

11. Την υπ’ αρ. 29997/11-05-2022(ΑΔΑ:ΩΜΙΤ46ΜΤΛ6-9ΩΚ) απόφαση χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών στον Δήμο Φαιστού με το ποσό των 112.567,00 € για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του.

12. Το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2131/265/2021-20.08.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλιών για το έτος 2022 Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α’).

13. Την με αριθμό 7/2022 Μελέτη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022», της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Ανακύκλωσης και Καθαριότητας.

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5155/27.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010642419) Πρωτογενές Αίτημα.

15. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 5159/27.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010642574 και ΑΔΑ: 9Μ94ΩΗ1-Η0Γ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 170/2022 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Φαιστού.

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5335/31.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010662158) Διακήρυξη.

17. Την υπ’ αρ. 121/2022 (ΑΔΑ: ΨΖ2ΧΩΗ1-ΑΛΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας.

Προσκαλεί σε Διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση μετά τον Άγονο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό:

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για επιλογή αναδόχου της σύμβασης με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Φαιστού Ετους 2022».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται για την: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00:00.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 163657. Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Φαιστού θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπου στην εξωτερική πλευρά θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του φορέα που υποβάλλει την προσφορά και τα στοιχεία του Δήμου Φαιστού:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΠΑΡΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1

Τ.Κ.: 70400 ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 

«Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Φαιστού Έτους 2022»

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμό 7/2022 Μελέτη και την υπ’ αρ. πρωτ. 5335/31.05.2022 Διακήρυξη. Η σύμβαση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημέρα της υπογραφής και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ έως τη λήξη της τουριστικής περιόδου και δεν θα υπερβαίνει τις 122 ημερολογιακές ημέρες που προβλέπονται. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τη συμβατική ποσότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 7/2022 Μελέτη που επισυνάπτεται.

Πρόσβαση στα έγγραφα:

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., β) Κάθε είδους επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dimosfestou.gr.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» ορίζεται για την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 ώρα 11:00:00 από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί με την 99/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΕΦΩΗ1-ΟΔΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται η υποβολή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2.783,00€.

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Άρθρα

  • 01 - Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση - pdf (555KB)
  • 02 - Μελέτη - pdf (274 KB)
  • 03 - Α.Ο.Ε Προσφυγή σε Διαπραγμάτευση - pdf (210 KB)
  • 04 - ΕΕΕΣ XML - xml (217KB)
  • 05 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - doc (42 KB)
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg