Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκ/κού Διαγ/σμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη ανα/χου της σύμβ/ης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», συν/ού προϋπ/μού 60.000,00€ (Καθ.Ποσό: 48.387,10€ και Φ.Π.Α 24% 11.612,90€)
Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκ/κού Διαγ/σμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη ανα/χου της σύμβ/ης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», συν/ού προϋπ/μού 60.000,00€ (Καθ.Ποσό: 48.387,10€ και Φ.Π.Α 24% 11.612,90€) PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022 08:36

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

999174227

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΑΡΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1

Πόλη

ΜΟΙΡΕΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

70400

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL 431

Τηλέφωνο

2892340226 & 2892340268

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

Φλουρής Εμμανουήλ & Περάκη Μαρία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dimosfestou.gr


2. Αντικείμενο της σύμβασης: η ανάθεση της επισκευής και συντήρησης των πάσης φύσεως αντλητικών συγκροτημάτων που διαθέτει ο Δήμος και αφορούν δίκτυα άρδευσης, γήπεδα για πότισμα του χλοοτάπητα.

3. Υποδιαίρεση σε τμήματα: η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων.

4. Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

5. Προσφορές: Υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6. Κωδικοί (CPV):

50511100-1

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών

44164310-3

Σωλήνες και εξαρτήματα

44165300-7

Χιτώνια

44165100-5

Εύκαμπτοι σωλήνες

44167110-2

Φλάντζες

44321000-6

Καλώδια

31214300-2

Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου

31221000-1

Ηλεκτρονόμοι

38422000-9

Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης

31221700-8

Ηλεκτρονόμοι υπερφόρτωσης

31221100-2

Ηλεκτρονόμοι ισχύος


7. Χρόνος παράδοσης των υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά στο σημείο της εκάστοτε γεώτρησης του Δήμου Φαιστού.

8. Διάρκεια σύμβασης: ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

9. Πρόσβαση στα έγγραφα:
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
β) Κάθε είδους επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dimosfestou.gr.

10. Εγγυητική συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 967,00 ευρώ (εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ).

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Ο αριθμός συστήματος του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 173917. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00:00.

12. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» ορίζεται για την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 11:00:00, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

13. Xρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Φαιστού.

16. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66του Ν. 4412/2016.

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosfestou.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

17. Άλλες πληροφορίες: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν το ESPD - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΕΕΕΣ).

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg