Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού»
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού» PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022 07:48

Ο Δήμος Φαιστού, Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 € (Καθαρό Ποσό: 64.516,13 € και Φ.Π.Α. 24% 15.438,87 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

anathetousa_archi-stoicheia_epikoinonias.jpg

2. Αντικείμενο της σύμβασης: η προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού.

3. Υποδιαίρεση σε τμήματα: η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

4. Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

5. Προσφορές: Υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6. Κωδικοί (CPV):

  • 44114100-3 (Έτοιμο σκυρόδεμα)
  • 44200000-2 (Δομικά υλικά)

7. Χρόνος παράδοσης των υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Πρόσβαση στα έγγραφα:

  • Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
  • Κάθε είδους επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dimosfestou.gr.

9. Εγγυητική συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού 1.290,00 ευρώ (χιλίων διακοσίων ενενήντα ευρώ).

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Ο αριθμός συστήματος του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 164236.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00:00.

11. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» ορίζεται για την Τρίτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 11:00:00, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

12. Xρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με υπ' αριθμό πρωτ. 184001/24-06-2021 έγγραφο του (ΑΔΑ: ΨΣ7Φ7ΛΚ-ΜΔΕ).

15. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66του Ν. 4412/2016.
Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosfestou.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα ► Γραφείο Τύπου ► Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

16. Άλλες πληροφορίες: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν το ESPD - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΕΕΕΣ).

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Άρθρα

  • 01 - Προκήρυξη με ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ - pdf (824 KB)
  • 02 - Διακήρυξη με ΑΔΑΜ - pdf (805 MB)
  • 03 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - pdf (166 KB) , doc (58 KB)
  • 04 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) - pdf (49 KB)
  • 05 - espd-request-v2 xml - xml (216 KB)
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg