Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2022 09:15

 

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την υπηρεσία με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Φαιστού» έτους 2022, προϋπολογισμού 172.559,04 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό Ποσό: 139.160,52 € και Φ.Π.Α. 24% 33.398,52 €).

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

999174227

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΑΡΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1

Πόλη

ΜΟΙΡΕΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

70400

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL 431

Τηλέφωνο

28923-40268

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

Περάκη Μαρία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.dimosfestou.gr

Αντικείμενο της σύμβασης: Αποτελεί η ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού για το έτος 2022, για το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ  έως 30/09/2022. Η σύμβαση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020.

Υποδιαίρεση σε τμήματα: η σύμβαση δεν υποδιαιρείται τμήματα.

Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προσφορές: Υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη Διακήρυξη.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Κωδικός (CPV): 92332000-7 (Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων)

Πρόσβαση στα έγγραφα:

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., β) Κάθε είδους επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dimosfestou.gr.

Εγγυητική συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2.783,00 ευρώ (δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και μηδέν λεπτά).

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας και διαθέτουν άδεια σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, το απαιτούμενο προσωπικό και οργάνωση για την άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Ο αριθμός συστήματος του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο 162170.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00:00.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» ορίζεται για την Τρίτη 14 Ιουνίου και ώρα 11:00:00, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Xρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠ.ΕΣ. και Έσοδα του Δήμου.

Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66του Ν. 4412/2016.

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosfestou.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

Άλλες πληροφορίες: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν το ESPD - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΕΕΕΣ).

Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg