Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Επαναληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Φανερής Προφορικής Δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτου που θα Χρησιμοποιηθεί ως Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων και Αποθήκης στο Ζαρό
Επαναληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Φανερής Προφορικής Δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτου που θα Χρησιμοποιηθεί ως Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων και Αποθήκης στο Ζαρό PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 20 Μάιος 2022 11:38

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Καργάκης Νικόλαος έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981 «Όργανα – διαδικασίες -όροι- δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης ΟΤΑ
 2. Την 104/2020 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την μίσθωση ακινήτου χώρου στάθμευσης οχημάτων και αποθήκης στο Ζαρό
 3. Την 70/2021 απόφαση Ο.Ε. που αφορά τον Καθορισμό όρων διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για χρήση στάθμευσης οχημάτων και αποθήκης στο Ζαρό
 4. Το γεγονός ότι δεν προσήλθε ουδείς ενδιαφερόμενος να καταθέσει φάκελο ενδιαφέροντος όπως αναγράφετε στο άρθρο 4 και 6 της αρχικής διακήρυξης.
Προκηρύσσει:
τους όρους διεξαγωγής επαναληπτικής μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος στάθμευσης και αποθήκης οχημάτων στο Ζαρό ως εξής:
Άρθρο 1ο
Να βρίσκεται στην περιοχή Ζαρού να είναι περίπου τρία (3) στρέμματα περιφραγμένοεντός του οποίου να βρίσκεται κτίσμα 500τ.μ. περίπου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη.
Άρθρο 2ο
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα έτη (12) (άρθρο 4 Ν. 3130/2003) με σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα τρία χρόνια, μετά τρίτο έτος το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τα υπόλοιπα έτη. Η μίσθωση θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Άρθρο 3ο
Το ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς θα ορισθεί από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270 η οποία μετά από επιτόπια ερεύνα στα προσφερθέντα ακίνητα συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση που περιλαμβάνει εκτός των άλλων την περιγραφή του ακινήτου καθώς και την τρέχουσα αξία κατά στρέμμα ή τ. μ επι όλα τα ακίνητα.
Άρθρο 4ο
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου για την Επιτροπή καταλληλόλητάς έγγραφη προσφορά στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση τα όρια και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 1. Στην προσφορά επισυνάπτονται:
 • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 • Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων για ποσό ίσο με το 10% επί του ζητούμενου ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για την σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωση μέσα στην προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το μίσθιο στο Δήμο στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης της μίσθωσης. Επίσης ο μισθωτής θα πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεό εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.
 • Ειδικό πληρεξούσιο εφόσον καταθέτει για λογαριασμό κάποιου τρίτου.
 • Φωτ/φο ταυτότητας.
 • Δημοτική Ενημερότητα.
Άρθρο 5ο
Η δημοπρασία θα είναι φανερή μειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Δήμαρχο.
Άρθρο 6ο
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο -2- φάσεις:
 1. Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών και στη συνέχεια η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ 270/1981 και τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 Επιτροπή η οποία έχει ορισθεί με την 6/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα κρίνει, μετά από επιτόπια έρευνα, την ακαταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
 2. Κατά τη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής όπως έχει ορισθεί με την 6/2021 απόφαση Δ.Σ.
Άρθρο 7ο
Μετά το πέρας της προφορικής δημοπρασίας τα πρακτικά διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση.
Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα 10 ημέρες από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά ή εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 9ο
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 10ο
Ο Δήμος μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από την συμβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή εφόσον:
 1. Απόκτηση δικό του ακίνητου για την χρήση αυτή.
 2. Παραχωρηθεί η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης
 3. Σε περίπτωση που το μισθωμένο ακίνητο δεν καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Άρθρο 11ο
Η πληρωμή των ενοικίων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία εγκατάστασης όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο παραλαβής και θα γίνεται κάθε τέλος τρίμηνου από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με έκδοση στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου σχετικού χρηματικού εντάλματος.
Άρθρο 12ο
Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη ή το αποτέλεσμα της κριθεί ασύμφορο από την Οικονομική Επιτροπή τότε αυτή επαναλαμβάνεται. Η επαναληπτική δημοπρασία προκηρύσσεται από τον Δήμαρχο με επαναληπτική διακήρυξη της αρχικής.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. όταν:
 1. το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και
 2. μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας όταν ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά (παρ. 1 & 2 του άρθρου 6 του Π. Δ. 270/81.
Άρθρο 13ο
Η διακήρυξη δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση στα καταστήματα της έδρας του Δήμου – Μοίρες - όπου αναζητείτε τα προς μίσθωση ακίνητα, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού.

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

Καργάκης Νικόλαος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (592 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg