Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Προϊόντα Αρτοποιίας & Είδη Κρεοπωλείου
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Προϊόντα Αρτοποιίας & Είδη Κρεοπωλείου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 08 Οκτώβριος 2021 14:27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣγια την ανάδειξη προμηθευτή στο τμήμα 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 644,80€ και στο τμήμα 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 1.560,00€, με την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ της παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος», με εκτιμώμενη αξία 80.202,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και με συνολική αξία 90.628,83 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του αρχικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος» με εκτιμώμενη αξία 80.202,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και με συνολική αξία 90.628,83 Ευρώ με το ΦΠΑ (με αριθμό πρωτοκόλλου 16302/29-12-2020, με αύξοντα αριθμό Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) α/α 104721, με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ΑΔΑΜ: 20PROC007948452 (29-12- 2020) Διακήρυξης, και με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης της προκήρυξης περίληψης διακήρυξης ΑΔΑ: 6Δ32ΩΗ1-ΕΝ7), για την ανάθεση του τμήματος 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 644,80€, και του τμήματος 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 1.560,00€.


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg