Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Φαιστού για την Περίοδο από 01-09-2019 έως 31-08-2020
Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Φαιστού για την Περίοδο από 01-09-2019 έως 31-08-2020 PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2019 00:00

ΜΟΙΡΕΣ 06-09-2019

Αριθ. Πρωτ.: 12319

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθ. Απόφ.: 1168

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-09-2019 ΕΩΣ31-08-2020».

Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

έχοντας υπόψη:

 • Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10, όπως ισχύουν
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 τηςΕ.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο σύμφωνα μετα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 24.466 κατοίκους.
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος ΦΑΙΣΤΟΥ έχει (03) Δημοτικές Ενότητες.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133)Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τηναναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ."Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 • Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 • την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1943/30-08-2011 όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2020, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

1. Τον κ. Φασομυτάκη Ιωάννη του Ζαχαρία Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. καθ' ύλην

 1. Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδομίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων – Έργων αυτεπιστασίας
  • Έργων Οδοποιίας Εγγειοβελτιωτικών έργων
  • Παρακολούθηση πάσης φύσεως μελετών στο σύνολο του Δήμου
  • Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων
  • Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων/Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
  • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Σηματοδότηση (Γενικώς θέματα και έργα κυκλοφορίας)
  • Καθημερινότητα (καταστάσεις δρόμων – κοινοχρήστων χώρων)
  • Ελέγχου Κατασκευών
  • Έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων
  • Την εποπτεία και ευθύνη των τομέων πολεοδομίας, χρήσεων γης, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων.
  • Άδειες περιπτέρων, πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και εμπορίου γενικά.
 2. Ανάπτυξης
 3. Πολιτισμού, εθελοντισμού, Νέας Γενιάς
 4. Τουρισμού.
 5. Αθλητισμού.
 6. Υγείας.
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς καιτη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Τυμπακίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στηΔημοτική Ενότητα Τυμπακίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιώνπου είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ΕνότηταςΤυμπακίου.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικώνεγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όριατης Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερηοργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών τηςαρμοδιότητάς του.
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκμέρους του Δημάρχου.

Γ. Ορίζεται τακτικό μέλος της οικονομικής επιτροπής


2. Την κ. Φανουράκη Στυλιανή του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες:

 • Προϋπολογισμού-απολογισμού
 • Λογιστηρίου-Διπλογραφικού συστήματος ΟΤΑ
 • Εσόδων-Εξόδων-Ταμείου
 • Προμηθειών
 • Περιουσίας
 • Μίσθωσης Ακινήτων
 • Διαχείριση υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού Γραφείων
 • Πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Φαιστού
 • Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές τις καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Ορίζεται τακτικό μέλος της οικονομικής επιτροπής.


3. Την κ. Αρμουτάκη Βασιλεία του Ζαχαρία Αντιδήμαρχο κοινωνικής πρόνοιας παιδείας και δια βίου μάθησης

και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. καθ' ύλην

 • Παιδείας, δια βίου μάθησης
 • Κοινωνικής πρόνοιας, απασχόλησης,
 • Προγραμμάτων: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΕΣΠΑ»,«βοήθεια στο σπίτι», «ΚΔΑΠ», « Κέντρο κοινότητας»
 • Δημοτικής βιβλιοθήκης.

Β. κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Μοιρών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, Δημοτικής Κατάστασης,Ληξιαρχείου που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μοιρών.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ΕνότηταςΜοιρών.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών Δημοτικής κατάστασης και λοιπώνδιοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες πουλειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερηοργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών τηςαρμοδιότητάς της.
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτήν εκμέρους του Δημάρχου.

Γ. Ορίζεται τακτικό μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής.


4. Τον κ. Κωνσταντουλάκη Αντώνιο του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος καθαριότητας και πολιτικής προστασίας

και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Πολιτική προστασία, συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικήςπροστασίας,για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των καταστροφών στηνπεριοχή αρμοδιότητας του Δήμου.
 • Εποπτεία και έλεγχος περιβάλλοντος, Δημοτικές παραλίες.
 • Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου,της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων, της οργάνωσηςκαι διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθεφορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα της άρδευσης.
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών-κλείσιμο).
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκμέρους του Δημάρχου
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς καιτη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Ορίζεται τακτικό μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής.


5. Τον κ. Πωλιουδάκη Ανδρέα του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο πρωτογενούς τομέα,

και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Καθ' ύλην

 • Πρωτογενής τομέας.
 • Τοπικά προϊόντα.
 • Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς καιτη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου τωνφωτοαντιγράφων.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Ζαρού, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στηΔημοτική Ενότητα Ζαρού.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιώνπου είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ΕνότηταςΖαρού.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπώνδιοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες πουλειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερηοργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών τηςαρμοδιότητάς του
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκμέρους του Δημάρχου


Θέματα αναπληρώσεων:

 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις καθ΄ ύλην αλλά και τιςκατά τόπο αρμοδιότητες θα ασκεί ο Δήμαρχος.
 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκεί οΑντιδήμαρχος που θα ορίζεται κάθε φορά με ειδική ατομική πράξη.
 1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστο ημερήσια εφημερίδα τουΝομού και να αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα, στην διαύγεια, και στον πίνακαανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Σχετικό Αρχείο

Αρχείο pdf (228 KB)
Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Φαιστού για την Περίοδο από 01-09-2019 έως 31-08-2020

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg