Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Oρισμός Αντιδημάρχου Δήμου Φαιστού για την Περίοδο από 20-09-2022 έως 31-12-2023
Oρισμός Αντιδημάρχου Δήμου Φαιστού για την Περίοδο από 20-09-2022 έως 31-12-2023 PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 14:24

Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ έχοντας υπόψη:
 • Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10, όπως ισχύουν.
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 24.466 κατοίκους.
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος ΦΑΙΣΤΟΥ έχει ( 03) Δημοτικές Ενότητες.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 • Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 • Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07-04-2020:Ορισμός Αντιδημάρχων. από την ερμηνεία της οποίας προκύπτει ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) έμμισθοι και έως δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1943/30-08-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
 • Την 1161/9743/31-08-2022 προηγούμενη απόφαση δημάρχου με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Φαιστού με θητεία από 01-09-2022 έως 31-12-2023».
 • Το από 09/09/2022 πρακτικό ορκωμοσίας με το οποίο ορκίστηκε Δημοτικός στη θέση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου Πωλιουδάκη Ανδρέα.
 • Την ανάγκη συντονισμού ,αποτελεσματικού προγραμματισμού και εκτέλεσης του έργου της δημοτικής αρχής,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο με θητεία από 20-09-2022 έως 31-12-2023 τον Δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου κ .Ζαχαριουδάκη Γεώργιο του Νικολάου (έμμισθος Αντιδήμαρχος) με τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες:

 

1. Αρμοδιότητες σε θέματα ζωικής παραγωγής.

 • Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσµού στις εστίες του.
 • Μέριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία περιβάλλοντος και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
 • Συνεργασία µε ιδρύµατα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
 • Η παραπάνω αρμοδιότητα αφαιρείται από τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σκατζάκη Ιπποκράτη όπως του ανατέθηκαν με την 1161/9743/31-08-2022 προηγούμενη απόφαση δημάρχου.

2. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών-κλείσιμο).

 • Η παραπάνω αρμοδιότητα αφαιρείται από τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κωνσταντουλάκη Αντωνίου όπως του ανατέθηκαν με την 1161/9743/31-08-2022 προηγούμενη απόφαση δημάρχου.

3. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου.

4. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

5. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

 

Β. Θέματα αναπληρώσεων:

 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες θα ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Η 1161/9743/31-08-2022 προηγούμενη απόφαση δημάρχου με την οποία ορίστηκαν οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι του Δήμου για την περίοδο 01/09/2022 έως 31/12/2023 εξακολουθεί να ισχύει, αναιρουμένων των παραπάνω αρμοδιοτήτων των δυο αντιδημάρχων όπως αποδόθηκαν με την παρούσα απόφαση στο νέο ορισθέντα αντιδήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστο ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, στην διαύγεια, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Pdf (151 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg