Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχοι Δήμου Φαιστού PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 13:15

 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

fasomytakis-ioannis.jpg Φασομυτάκης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Α. καθ' ύλην

 1. Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδομίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων – Έργων αυτεπιστασίας
  • Έργων Οδοποιίας Εγγειοβελτιωτικών έργων
  • Παρακολούθηση πάσης φύσεως μελετών στο σύνολο του Δήμου
  • Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων
  • Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων/Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
  • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Σηματοδότηση (Γενικώς θέματα και έργα κυκλοφορίας)
  • Καθημερινότητα (καταστάσεις δρόμων – κοινοχρήστων χώρων)
  • Ελέγχου Κατασκευών
  • Έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων
  • Την εποπτεία και ευθύνη των τομέων πολεοδομίας, χρήσεων γης, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων.
 2. Ανάπτυξης
 3. Πολιτισμού, εθελοντισμού, Νέας Γενιάς
 4. Τουρισμού.
 5. Τα πάσης φύσεως θέματα προσωπικού όλων των υπαλλήλων του Δήμου.
 6. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Τυμπακίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στηΔημοτική Ενότητα Τυμπακίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιώνπου είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικώνεγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όριατης Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερηοργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκμέρους του Δημάρχου. 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

kargakis-nikolaos.jpg Καργάκη Νικόλαο του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Α. Προϋπολογισμού-απολογισμού
 • Λογιστηρίου-Διπλογραφικού συστήματος ΟΤΑ
 • Εσόδων-Εξόδων-Ταμείου
 • Προμηθειών
 • Περιουσίας
 • Μίσθωσης Ακινήτων
 • Διαχείριση υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού Γραφείων
 • Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους
 • Τομέας επισκευής, συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Φαιστού.
Β. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του, (συμπεριλαμβανομένων των εντολών εφοδιασμού των μηχανήματων και οχημάτων με καύσιμα).
Γ. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Δ. Τακτικό μέλος της οικονομικής επιτροπής.
 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας και δια Βίου Μάθησης

 

armoutaki-vasileia-1.jpg Αρμουτάκη Βασιλεία του Ζαχαρία

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας και δια Βίου Μάθησης

Α. καθ' ύλην

 • Παιδείας, δια βίου μάθησης
 • Κοινωνικής πρόνοιας, απασχόλησης,
 • Προγραμμάτων: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΕΣΠΑ»,«βοήθεια στο σπίτι», «ΚΔΑΠ», « Κέντρο κοινότητας»
 • Δημοτικής βιβλιοθήκης.
 • Πολιτισμού, εθελοντισμού, Νέας Γενιάς.

Β. κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Μοιρών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, Δημοτικής Κατάστασης,Ληξιαρχείου που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μοιρών.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας Μοιρών.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών Δημοτικής κατάστασης και λοιπώνδιοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες πουλειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερηοργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών τηςαρμοδιότητάς της.
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτήν εκμέρους του Δημάρχου. 

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας

 

konstantoulakis-antonios.jpg Κωνσταντουλάκης Αντώνιος του Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
 • Πολιτική προστασία, συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας,για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των καταστροφών στηνπεριοχή αρμοδιότητας του Δήμου.
 • Εποπτεία και έλεγχος περιβάλλοντος, Δημοτικές παραλίες.
 • Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου,της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθεφορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα της άρδευσης.
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών-κλείσιμο).
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκμέρους του Δημάρχου
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς καιτη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.Αντιδήμαρχος

 

polioudakis-andreas.jpg Πωλιουδάκης Ανδρέας του Κωνσταντίνου


Α. Καθ' ύλην

 • Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Ζαρού, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιώνπου είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ΕνότηταςΖαρού.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπώνδιοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες πουλειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερηοργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών τηςαρμοδιότητάς του
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκμέρους του Δημάρχου

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Εμπορίου

 


Σκαντζάκη Ιπποκράτη του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Εμπορίου

Α. Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής

 • θέµατα ανάπτυξης της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσµού στις εστίες του.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα της άρδευσης.
 • Προγράµµατα εγκατάστασης νέων αγροτών και µέριµνα για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε τις αρμόδιες
  υπηρεσίες Τουρισµού.

 • Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία περιβάλλοντος και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων για τη µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας
 • Μέριμνα για τη εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του ∆ήµου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση τους.
 • Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήµανση των τεχνικών και οικονοµικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

Β. Αρμοδιότητες σε θέματα ζωικής παραγωγής

 • Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσµού στις εστίες του.
 • Μέριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία περιβάλλοντος και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής,
  τοπικής σηµασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.

 • Συνεργασία µε ιδρύµατα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.

Γ. Αρμοδιότητες σε θέματα Αλιείας

 • ∆ιενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου.
 • Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία περιβάλλοντος και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας,
  που αφορούν την αλιεία. Μεριµνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών σε λιµένες αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.

Δ. Αρµοδιότητες στον τοµέα εμπορίου

 • Χορήγηση αδειών λειτουργίας περιπτέρων.
 • Οργάνωση και λειτουργία λαϊκών αγορών.
 • Άδειες λαϊκών αγορών
 • Άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου
Ε. Εξουσιοδοτείται
 • για την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του, καθώς τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

 

Αντιδήμαρχος Τομέα Υγείας

 


Στεφανουδάκη Γεώργιο

Αντιδήμαρχος Τομέα Υγείας

Με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • προγραµµατισμός και μέριμνα για την εφαρµογή προγραµµάτων µέτρων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο
  µε τις ισχύουσες διατάξεις.

 • ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ηλικιωμένους εξυπηρετούμενους, μέσα από πρακτικές ανοικτής περίθαλψης, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων,
  αλλά και στην ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των ομάδων στόχων, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες τους.

 • Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τους ηλικιωμένους εξυπηρετούμενους και ευρύτερα για την προαγωγή και προστασία της υγείας των ατόμων της τρίτης και
  τέταρτης ηλικίας που κατοικούν στα όρια του δήμου.
 • Ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους τοπικούς, δημοτικούς, υγειονομικούς και ευρύτερους κοινωνικούς φορείς με σκοπό την ενημέρωση των
  ηλικιωμένων ατόμων, την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κοινωνικής και υγειονομικής ενδυνάμωσης.

 • Συστηματική διερεύνηση, μελέτη, επιλογή και διαχείριση ευρωπαϊκών κοινωνικών ή υγειονομικών προγραμμάτων που απευθύνονται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία που
  προσβλέπουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων
  και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 • Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενηµέρωση σε κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων - Σχολές Γονέων.
 • Μεριµνά για την υλοποίηση ι) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος
  των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση ιιι) προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και λήψης µέτρων σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής.
 • Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράµµατα για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην
  περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

 • Ρύθμιση διοικητικών ζητημάτων που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία στην περιοχή του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο
  µε τις ισχύουσες διατάξεις:
 • Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg