Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 8ης 2020 δια Περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 8ης 2020 δια Περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 03 Απρίλιος 2020 10:44
Tην Τρίτη 7η Απριλίου 2020, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010),  όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) και του άρθρου 43 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-03-2020), προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Χρόνος έναρξης συνεδρίασης :11:00 π.μ.

Χρόνος λήξης της συνεδρίασης: 12:30 μ.μ.

Τρόπος διεξαγωγής συνεδρίασης: Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου ή τυχόν απόψεων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moires.gov.gr ή εναλλακτικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο, κατά τις ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης (11:00- 12:30)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών έως και 31.05.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Έγκριση του με αριθμό: 1°/23-12-2019 Πρακτικό Αποσφράγισης Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας καύσιμων (κίνησης και θέρμανσης)», και  Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ´ του ν. 4412/2016 (Α' 147)) για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας καύσιμων κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Φαιστού (επιβατικά, απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου), σύμφωνα με την παρ. 3.α. και 3.β. του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α´ 55), για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας.

3.Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ´ αριθμό 3 Πρακτικό: «Αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του ν. 4412/2016», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Φαιστού - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

4. Εκπροσώπηση από τον Νομικό σύμβουλο του Δήμου για την με Γ.Α. 563/νΤΜ/62/2020 αγωγή του Ι. Π. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου

5. Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ», με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Προϋπολογισμού: 39.999,99 σε ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος


 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg