Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 4ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 4ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2020 10:48
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ».

2. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων /σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)», για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, Αορίστου Χρόνου - εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Φαιστού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 15.270,00 σε Ευρώ, και συνολικής αξίας: ποσό των 18.934,80 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

3. Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)», για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, Αορίστου Χρόνου - εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Φαιστού, για το έτος 2020, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 15.270,00 σε Ευρώ, και συνολικής αξίας: ποσό των 18.934,80 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

4.Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)», για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, Αορίστου Χρόνου - εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Φαιστού, για το έτος 2020, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 15.270,00 σε Ευρώ, και συνολικής αξίας: ποσό των 18.934,80 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « αποκατάσταση βατότητας του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δικτύου του Δήμου Φαιστού».

6. Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό 1878 Πλατεία Νεάρχου 10.

7. Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης) διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2020.

8. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων («γνωμοδοτικά όργανα») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg