Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2019 00:00
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-4-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην περιοχή «Καβούσα» Δ.Κ. Πηγαϊδακίων», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 30.645,16 σε Ευρώ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.
  2. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στην θέση Κατω Χώρι (πλατεία) της Τ.Κ. Βώρων Δήμου Φαιστού.
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ν.2 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ) για το έργο « αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φαιστού»
  4. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού λόγω λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Φαιστού και ανάληψης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων όπως προέκυψαν μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εκκαθάρισης της επιχείρησης
  5. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού ψηφοδέλτια
  6. Ενίσχυση ΚΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
  7. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με δημιουργία νέου ΚΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΙΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg