Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχοι Δήμου Φαιστού PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 13:15

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

fasomytakis-ioannis.jpg Φασομυτάκης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Α. καθ' ύλην

 1. Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδομίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων – Έργων αυτεπιστασίας
  • Έργων Οδοποιίας Εγγειοβελτιωτικών έργων
  • Παρακολούθηση πάσης φύσεως μελετών στο σύνολο του Δήμου
  • Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων
  • Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων/Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
  • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Σηματοδότηση (Γενικώς θέματα και έργα κυκλοφορίας)
  • Καθημερινότητα (καταστάσεις δρόμων – κοινοχρήστων χώρων)
  • Ελέγχου Κατασκευών
  • Έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων
  • Την εποπτεία και ευθύνη των τομέων πολεοδομίας, χρήσεων γης, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων.
  • Άδειες περιπτέρων, πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και εμπορίου γενικά.
 2. Ανάπτυξης
 3. Πολιτισμού, εθελοντισμού, Νέας Γενιάς
 4. Τουρισμού.
 5. Αθλητισμού.
 6. Υγείας.
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς καιτη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Τυμπακίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στηΔημοτική Ενότητα Τυμπακίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιώνπου είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ΕνότηταςΤυμπακίου.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικώνεγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όριατης Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερηοργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών τηςαρμοδιότητάς του.
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκμέρους του Δημάρχου.

Γ. Ορίζεται τακτικό μέλος της οικονομικής επιτροπής
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

fanouraki-styliani.jpg Φανουράκη Στυλιανή του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 • Προϋπολογισμού-απολογισμού
 • Λογιστηρίου-Διπλογραφικού συστήματος ΟΤΑ
 • Εσόδων-Εξόδων-Ταμείου
 • Προμηθειών
 • Περιουσίας
 • Μίσθωσης Ακινήτων
 • Διαχείριση υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού Γραφείων
 • Πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Φαιστού
 • Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές τις καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Ορίζεται τακτικό μέλος της οικονομικής επιτροπής.
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας και δια Βίου Μάθησης

armoutaki-vasileia-1.jpg Αρμουτάκη Βασιλεία του Ζαχαρία

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας και δια Βίου Μάθησης

Α. καθ' ύλην

 • Παιδείας, δια βίου μάθησης
 • Κοινωνικής πρόνοιας, απασχόλησης,
 • Προγραμμάτων: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΕΣΠΑ»,«βοήθεια στο σπίτι», «ΚΔΑΠ», « Κέντρο κοινότητας»
 • Δημοτικής βιβλιοθήκης.

Β. κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Μοιρών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, Δημοτικής Κατάστασης,Ληξιαρχείου που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μοιρών.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ΕνότηταςΜοιρών.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών Δημοτικής κατάστασης και λοιπώνδιοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες πουλειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερηοργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών τηςαρμοδιότητάς της.
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτήν εκμέρους του Δημάρχου.

Γ. Ορίζεται τακτικό μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας

konstantoulakis-antonios.jpg Κωνσταντουλάκης Αντώνιος του Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
 • Πολιτική προστασία, συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικήςπροστασίας,για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των καταστροφών στηνπεριοχή αρμοδιότητας του Δήμου.
 • Εποπτεία και έλεγχος περιβάλλοντος, Δημοτικές παραλίες.
 • Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου,της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων, της οργάνωσηςκαι διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθεφορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα της άρδευσης.
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών-κλείσιμο).
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκμέρους του Δημάρχου
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς καιτη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Ορίζεται τακτικό μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα

polioudakis-andreas.jpg Πωλιουδάκης Ανδρέας του Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα

Α. Καθ' ύλην

 • Πρωτογενής τομέας.
 • Τοπικά προϊόντα.
 • Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς καιτη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου τωνφωτοαντιγράφων.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Ζαρού, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στηΔημοτική Ενότητα Ζαρού.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιώνπου είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ΕνότηταςΖαρού.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπώνδιοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες πουλειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερηοργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών τηςαρμοδιότητάς του
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκμέρους του Δημάρχου
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg