Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για Την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Ενημέρωση για την χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων» εκτιμώμενης αξίας 291.062,81 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ή 360.917,88 Ευρώ με Φ.Π.Α
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για Την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Ενημέρωση για την χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων» εκτιμώμενης αξίας 291.062,81 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ή 360.917,88 Ευρώ με Φ.Π.Α PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022 10:54

 

Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής:

 

Επωνυμία

Δήμος Φαιστού

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1

Πόλη

Μοίρες

Ταχυδρομικός Κωδικός

70400

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR 431

Τηλέφωνο

2892340227 & 2892340268

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

programmatismos@moires.gov.gr

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρμόδιοι για πληροφορίες

Σαββάκη Μαρία

Περάκη Μαρία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dimosfestou.gr

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των απαιτούμενων προμηθειών και η εξασφάλιση υπηρεσίας ενημέρωσης των πολιτών προκειμένου να οργανωθεί σύστημα χωριστής συλλογή βιοαποβλήτων.

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

Α/Σ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

«Προμήθεια κάδων οργανικών αποβλήτων», εκτιμώμενης αξίας 20.825,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

172438

ΤΜΗΜΑ 2

«Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών», εκτιμώμενης αξίας 47.012,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

173136

ΤΜΗΜΑ 3

«Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

173142

ΤΜΗΜΑ 4

«Προμήθεια απορριμματοφόρου», εκτιμώμενης αξίας 160.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

173145

ΤΜΗΜΑ 5

«Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση δημοτών», εκτιμώμενης αξίας 3.225,81 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

173178

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων.

Η ανάθεση της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 360.917,88 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 291.062,81 € και Φ.Π.Α. 24% : 69.855,07 €).

 

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης (ανά τμήμα):

Για το τμήμα 1 «Προμήθεια κάδων οργανικών αποβλήτων»: δύο (2) μήνες

Για το τμήμα 2 «Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών»: δύο (2) μήνες

Για το τμήμα 3 «Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών»: τρεις (3) μήνες

Για το τμήμα 4 «Προμήθεια απορριμματοφόρου»: πέντε (5) μήνες

Για το τμήμα 5 «Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση δημοτών»: τέσσερις (4) μήνες

 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», ενώ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/09/2022 10:11 π.μ. στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/S) και έλαβε αριθμό δημοσίευσης 2022/S 181 - 511610.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στις 29/09/2022 ημέρα Πέμπτη.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 29/10/2022 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και τοπική ώρα 15:00:00.

Η καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε στις 02/11/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00:00 στο Δημοτικό κατάστημα Φαιστού στις Μοίρες - Πάροδος 25ης Μαρτίου.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου κάθε τμήμα έχει λάβει χωριστό Συστημικό Αύξοντα Αριθμό.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα άρθρα 377 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 245 του Ν. 4782/2021 (Τεύχος Α’ 36/09.03.2021).

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής του κάτωθι ποσού ανά τμήμα:

Για το τμήμα 1: Προμήθεια κάδων οργανικών αποβλήτων 400,00 €

Για το τμήμα 2: Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών 940,00 €

Για το τμήμα 3: Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών 1.200,00 €

Για το τμήμα 4: Προμήθεια απορριμματοφόρου 3.200,00 €

Για το τμήμα 5: Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση δημοτών 60,00 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν το ESPD - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), βάσει του Παραρτήματος της οικείας Διακήρυξης και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016.

 

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού

Γρηγόριος Νικολιδάκης

 

 

Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg