Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση της Προμήθειας με Τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Φαιστού»
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση της Προμήθειας με Τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Φαιστού» PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022 12:33
Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση της Προμήθειας με Τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Φαιστού» εκτιμώμενης αξίας  1.493.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φαιστού, όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και περιλαμβάνει τα εξής είδη:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών σαρώθρων

159766

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού απορριμματοφόρου

159862

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού αποφρακτικού οχήματος

159879

ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού ανατρεπόμενου οχήματος

159881

ΤΜΗΜΑ 5: Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού καλαθοφόρου οχήματος 

159901

ΤΜΗΜΑ 6: Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού VAN με εξοπλισμό κινητού συνεργείου

159906

ΤΜΗΜΑ 7: Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων κάτω των οκτώ (8) θέσεων

159913

ΤΜΗΜΑ 8: Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού SUV

159917

ΤΜΗΜΑ 9: Προμήθεια πέντε (5) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

159923

 

Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία

Δήμος Φαιστού

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1

Πόλη

Μοίρες

Ταχυδρομικός Κωδικός

70400

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR 431

Τηλέφωνο

2892340268 & 2892340227

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρμόδιοι για πληροφορίες

Φλουρής Εμμανουήλ

Περάκη Μαρία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dimosfestou.gr

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.493.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 1.204.677,42 € και Φ.Π.Α. 24% : 289.122,58 €).

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.

Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1003/22.10.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΩΒ46ΜΤΛ6-9ΑΞ) ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα «Περιβάλλον».

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/04/2022 και ώρα 12:08 π.μ.  στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/S), με αριθμό 2022- 056225.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στις 29/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00 π.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 31/05/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και τοπική ώρα 11:00:00 π.μ..

Η καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε στις 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Φαιστού στις Μοίρες - Πάροδος 25ης Μαρτίου 1.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου κάθε τμήμα έχει λάβει χωριστό Συστημικό Αύξοντα Αριθμό.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα άρθρα 377 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 245 του Ν. 4782/2021 (Τεύχος Α’ 36/09.03.2021).

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οικεία Διακήρυξη.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά τμήμα όπως κάτωθι:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ

296.000,00

5.920,00

2

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

461.677,42

9.233,00

3

TMHMA 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

66.500,00

1.330,00

4

TMHMA 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

62.500,00

1.250,00

5

TMHMA 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

150.000,00

3.000,00

6

TMHMA 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ VAN ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

46.000,00

920,00

7

TMHMA 7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΩΝ

72.000,00

1.440,00

8

ΤΜΗΜΑ 8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ SUV

40.000,00

800,00

9

ΤΜΗΜΑ 9: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

10.000,00

200,00

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν το ESPD - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ της οικείας Διακήρυξης και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016.

Ο Δήμαρχος Φαιστού

 

Γρηγόριος   Νικολιδάκης

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg