Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Στέγασης Περιφερειακού Ιατρείου Γρηγοριάς Εκτύπωση
Δευτέρα, 21 Δεκέμβριος 2020 12:31
Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού κτιρίου στέγασης Περιφερειακού Ιατρείου Γρηγοριάς», με προϋπολογισμό 60.000,00 €.