Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πολυμηχανήματος για επούλωση λακκούβων» Εκτύπωση
Τρίτη, 14 Σεπτέμβριος 2021 11:02
Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειασς με τίτλο: «Προμήθεια πολυμηχανήματος για επούλωση λακκούβων» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 223.000,00 σε Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (Καθαρής Αξίας: 179.838,71 € και Φ.Π.Α. 43.161,29 €)