Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου της Προμήθειας με Τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ» Εκτύπωση
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 12:31
Ο Δήμος Φαιστού διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ» και Προϋπολογισμού 50.912,17 ΕΥΡΩ