Προκήρυξη για την Ανάθεση της Υπηρεσίας «Μεταφορά Απορριμμάτων και Συμπληρωματικές Εργασίες Καθαριότητας στον Δήμο Φαιστού» Εκτύπωση
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 10:00

Προκήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά Απορριμμάτων και Συμπληρωματικές Εργασίες Καθαριότητας στον Δήμο Φαιστού», με εκτιμώμενη αξία 919.648,48 ευρώ sυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%