Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 26η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
26η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022 11:20

Προς:

Τα Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «26η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19-09-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια καυσίμων" μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή μονίμου πυροσβεστικού δικτύου στην Ιερά Μονή Πανάγιας Καλυβιανής".

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έγκριση της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Επισκευή και συντήρηση κολυμβητήριου Μοιρών».

4. Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη την εκπόνηση της μελέτης «Ωρίμανση του έργου διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων πλατείας αγοράς Μοιρών -28ης Οκτωβρίου».

5. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Ανάπλαση χώρων Ιεράς Μονής Παναγίας Καλυβιανής».

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημίων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού».

7. Ορισμός μελών Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων:

  • «Επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτυών (Δήμου Φαιστού)»
  • «Επισκευή και συντήρηση κολυμβητήριου Μοιρών»
  • «Διαμόρφωση υπογείων χωρών αμφιθέατρου Πετροκεφαλίου»

8. Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης ακινήτου για κατασκευή δεξαμενής.

9. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ'αρ. 226/2022 (ΑΔΑ:69Π4ΩΗ1-Ρ0Ψ) απόφασης οικονομικής επιτροπής αναφορικά για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων», σύμφωνα με το υπ'αρ. πρωτ.: 7217/13-9-2022 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στους βοηθητικούς χώρους του ανοικτού θεάτρου Ζαρού».

11. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «καθαρισμός δρόμων ΔΔ Μοιρών» - 36η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

12. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «προμήθεια & τοποθέτηση περίφραξης γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. Πετροκεφαλίου» - 37η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

13. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών» - 38η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

14. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για τη μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζόδρομων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών - 39η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

15. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «Συνδρομή Δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα "Γαλάζιες σημαίες" για το 2022» - 40ή τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

16. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για προμήθεια αναλωσίμων για τον ευπρεπισμό δημοτικών κοινόχρηστων χώρων - 41η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

17. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για προμήθεια επινώτιων πυροσβεστήρων - 42η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

18. Έγκριση συμμετοχής στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση δημοτικού υπαλλήλου του δήμου στο σεμινάριο με τίτλο «Εκμάθηση ΚΗΜΔΗΣ».

19. Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή επαύξησης ισχύος ηλεκτρικού πίνακα πλησίον ανεγειρόμενου κλειστού γυμναστηρίου Τυμπακίου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (195 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg