18η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022 09:09

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: « 18η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18-07-2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τον N.4954 /9-7-2022/Άρθρο 78 «λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19», προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα:

 1. Έκριση των τεχνικών προδιαγραφών της πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού και Ενημέρωση για την Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων», σύνταξη των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 3. Έγκριση πρακτικού 1ο αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Ανάπλαση Χώρων Ιεράς Μονής Παναγιάς Καλυβιανής».
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βοριζίων».
 5. Ακύρωση του από 15.02.2021 ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Βατότητας Του Δρόμου Πρόσβασης στο Γήπεδο Γαλιάς».
 6. Ακύρωση του από 15.03.2021 ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Φαιστού».
 7. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών αποκομιδής των απορριμμάτων.
 8. Αποδοχή της 43582/30-6-22 χρηματοδότησης του υπουργείου εσωτερικών & ενίσχυση ΚΑΕ κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος – 18η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022,  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 9. Δημιουργια νέου Κ.Α.Ε για την «Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζοδρομίων Πλατείας Αγοράς Μοιρών – 28ης Οκτωβρίου» – 19η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 10. Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την «Ωρίμανση του Έργου Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζοδρομίων Πλατείας Αγοράς Μοιρών – 28ης Οκτωβρίου» – 20η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 11. Έγκριση πρακτικού 1ου αποσφράγισης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Φαιστού» μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 12. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή Κτιρίου Αποδυτηρίων Γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού».
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Δρόμου Αναδασμού από Επαρχιακή Οδό Μοιρών – Πόμπιας έως Συνδετήριο 97 Ε.Ο. – Πετροκεφάλι και Δρόμου Αναδασμού από Επαρχιακή Οδό Μοιρών – Πετροκεφάλι έως 97 Ε.Ο.».
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αναβάθμιση της Ιστοσελίδας του Δήμου Φαιστού».
 15. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμός Σταδίου Μοιρών».
 16. Έγκριση εκδηλώσεων και κάλυψης δαπανών από τον ΚΑ εξόδων 00.6443 ΤΟΥ Π/Υ έτους 2022.
 17. Έγκριση δαπάνης για τα ετήσια Μνημόσυνα Πεσόντων σε Σκούρβουλα και Βορίζια (Τραχήλι) Του Δήμου Φαιστού έτους 2022.
 18. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (241 KB)