Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019 Εκτύπωση
Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019 07:12

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» την 22-9-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ., ώστε να επαναληφθεί η διαδικασία της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω ακύρωσης του από 08/09/2019 πρακτικού εκλογής, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10455/17-9-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος