Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Παρασκευή, 07 Αύγουστος 2020 11:55
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11-08-2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2020, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
2. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού έτους 2020.
3. Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «επισκευή και συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
5.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση
αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου τοπικής κοινότητας Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».
6. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαρού».
7.Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Φαιστού έτους 2021.

8. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ι) της Ε.Δ. της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης διοικητικό κέντρο ΜΕΣΣΑΡΑΣ» Π/Υ 350.000,00 ευρώ.
9.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «επισκευή και συντήρηση δημοτικών και αγροτικών δρόμων».

10. Έγκριση δαπάνης για τα ετήσια μνημόσυνα πεσόντων σε Σκούρβουλα και Βορίζια (Τραχίλι) του Δήμου Φαιστού, έτους 2020.

11. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για τη συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού .

12.Πρόσληψη τεχνικού προσωπικού (μέχρι 4 μήνες), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και την ανάγκη περιορισμού της διασποράςτου κορωνοιού COVID-19 με βάση τις διατάξεις της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020 ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος