Πρόσκληση δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού Εκτύπωση
Δευτέρα, 11 Μάιος 2020 13:30

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή   15 Μαΐου 2020,  σε δια περιφορά συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις προβλέψεις της παρ. 6 του Ν. 3852/2010, της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010),  όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) και του άρθρου 43 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Χρόνος έναρξης συνεδρίασης :    10:00

Χρόνος λήξης της συνεδρίασης:   13:00

Τρόπος διεξαγωγής συνεδρίασης:  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου ή τυχόν απόψεων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική  διεύθυνση info@moires.gov.gr ή εναλλακτικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο ή την αντιδήμαρχο Οικονομικών, κατά τις ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης (10:00- 13:00)

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού/σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 25.000,00 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας: ποσό των 31.000,00 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).
2.Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών - εγγράφων, και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων», με εκτιμώμενη αξία: ποσό των 330.000,00 σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.
3. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4.Aποδοχή χρηματοδότησης 400.000,00 ευρώ για υλοποίηση του έργου «αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του δήμου Φαιστού» - τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος