Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 4ης 2022 Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 4ης 2022 Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 07 Φεβρουάριος 2022 20:32

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της ΥΑ (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/29.01.2022, ΦΕΚ Β, 290) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Κατακύρωση - Έγκριση πρακτικού 2ου ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη για την ανάθεση της προμήθειας «Τμήμα 5: προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα) και Τμήμα 2: προϊόντα αρτοποιίας» με διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ
  2. Έγκριση πρακτικού 1ου αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Ζαρού».
  3. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού.
  4. Διόρθωση της υπ' άρ. 414/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την Έγκριση πρακτικού (I) και (ΙΙ) για την ανάθεση της προμήθειας «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του σχολείου 3ου νηπιαγωγείου μοιρών του δήμου Φαιστού» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, των αναφερόμενων στην παρ. 7 του διατακτικού της ανωτέρω απόφασης ,σύμφωνα με το υπ' άρ. πρωτ.:11158/20-12-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης.
  5. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά την υπ' αριθμ. 989/2021 Απόφαση Του Β΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
  6. Την εκπροσώπηση από το Νομικό σύμβουλο του Δήμου Φαιστού κατά την εκδίκαση της ΓΑΚ 105635/2021 και ΕΑΚ 11747/2021 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών - έγκριση μετακίνησης και διανυκτέρευσης του, την 3 /2/2022.
  7. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Ελληνικού Δημόσιου -Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενικη Γραμματεια Αθλητισμου» και του Δήμου Φαιστού για το έργο: «Δημιουργία προσβάσιμων για ΑΜΕΑ Υποδομών Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Κέντρου Προβολής Περιβάλλοντος Φράγματος Φανερωμένης» και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του που θα στελεχώσει την κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg